خبرنامه‌ی داخلی انجمن منتشر می‌شود

بزودی دومین شماره از خبرنامه‌ی داخلی انجمن با تلاش اعضای کمیته‌ی انتشارات، کمیته‌ی اعضا و اخبار بدست آمده از اعضای انجمن تولید و عرضه خواهد شد.

در این شماره می‌خوانیم:

1. اخبار فعالیت اعضای انجمن

2. اخبار حوزه های مرتبط با تصویرگری و اعضای انجمن

3. موفقیت اعضای انجمن در مجامع داخلی و خارجی

4. و ...

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه