pt

مقایسۀ تطبیقی نظریۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویرگری

۱۲ آبان ۱۳۹۵

مقایسۀ تطبیقی نظریۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویرگری
با نگاهی به غزل «ما ز بالاییم و بالا می‎رویم» مولانا با تصویرسازی آیدین آغداشلو

سروناز پریشانزاده 
مریم حسینی
ابوالقاسم دادور 

چکیده

هدف پژوهش حاضر معرفی کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومی در هنر و به دست دادن روشی کارآمد برای هنرمندان تصویرگر است تا هنگام رویارویی با نمونه غزل عرفانی فارسی )نمونۀ موردی غزلی از کلیات شمس( توانایی لازم برای دستیابی به زیرساخت‎های غزل را به دست آورند. برای رسیدن به این غایت از روش مطالعۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویر استفاده شده و ویژگی‎های کاربردی این نظریه به منظور دستیابی به تصویرگری غزلیات که قابل تعمیم به دیگر متون نیز است، تشریح شده است. حوزۀ مطالعه غزلی از مولوی است که در مجموعۀ شمس فرهنگستان توسط آیدین آغداشلو هنرمند معاصر به تصویر کشیده شده است. غزل منتخب در این بررسی غزلی با مطلع «ما ز بالاییم و بالا می‎رویم / ما ز دریاییم و دریا می‎رویم» از مولانای رومی است که در مقایسۀ تطبیقی استعاره‎های مفهومی شعر و تصویر میزان کامیابی آغداشلو در تصویرگری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجۀ این پژوهش روشنگر این مطلب است که استعاره مفهومی«طریقت سفر است» که از مهمترین استعاره‎های غالب در غزلیات مولوی است که بر طریقت و سلوک عارف دلالت دارند، در تصویرگری آغداشلو باز نمود تصویری یافته‎است. این پژوهش با روش توصیفی و جمع آوری مطالب به روش اسنادی یا کتابخانه‎ای و تحلیل محتوای تصاویرانجام گرفته است.

کلید واژه‎ها: استعارۀ مفهومی، غزل مولوی، تصویرگری، مولوی، آیدین آغداشلو 

دریافت متن کامل 

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه