files-exhibitions-index[907e2bea13c3b888253074c53dfc7370].jpg

جشنوارۀ کتابهای تصویری داستانی تألیفی

۱۳۹۴/۱۱/۱۹

فرم شرکت


به نام آفرینندۀ زیباییها

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز جشنوارۀ آثار برتر در قلمرو کتابهای تصویری داستانی را در اردیبهشت ماه سال 1395، همزمان با دهمین سالگرد تأسیس مرکز، و دومین گردهمایی استادان، دانشجویان و دانش‎آموختگان کارشناسی ارشد ادبیات کودک کشور برگزارمی‎کند. این جشنواره به معرفی آثار برتر منتشرشده در سه دهۀ 60 ،70 و 80 اختصاص دارد. بنابراین تمام ناشران، نویسندگان، تصویرگران، مدیران هنری، طراحان گرافیک و صفحه‎آرایان کتابهای تصویری داستانی می‎توانند آثار برتر خود را در این جشنواره شرکت دهند.

زمان برگزاری اردیبهشت 1395 

هدف از برگزاری این جشنواره 
1- ارج نهادن بر کوششهای خالقانه و اثربخش هنرمندان، ادیبان و ناشران کتابهای تصویری داستانی که مشتاقانه راهی دشوار را پیموده و به نیازهای نسل نو ایران پاسخی درخور داده‎اند.
2- برانگیختن توجه هرچه بیشتر محققان، دانشجویان و دانشگاهیان به ژرفکاوی و بررسی آثار تصویری داستانی و کشف ظرفیتهای پنهان این آثار جهت تعمیق نظریۀ ادبیات کودک و نظریۀ ادبی معاصر
3- تشویق هنرمندان، ادیبان و ناشران کتابهای تصویری داستانی به بالا بردن هر چه بیشتر ارزشهای هنری، ادبی و محتوایی آثار خویش و توجهی در خور به نیازهای مخاطبان
4- معرفی و ترویج ملاکهای دانشگاهی در بررسی آثار ادبیات کودک و نوجوان
5- معرفی آثار برتر ادبیات کودک و نوجوان ایران به آموزگاران، مابان(والدین)، مشاوران، کتابداران و همۀ کسانی که وظیفۀ سترگ میانجیگری را در برقراری پیوند میان کودکان و نوجوانان و آثار ویژۀ ایشان برگزیده‎اند.

بخشهای جشنواره
این جشنواره در چهار بخش به شرحی که در پی می‎آید برگزارخواهدشد:
1- معرفی آثار برجسته: در این بخش پنج اثر برتر در زمینۀ کتابهای تصویری داستانی معرفی می‎شود.
2- معرفی هنرمندان و ادیبان برتر: در این بخش سه نویسندۀ کتابهای تصویری داستانی، سه تصویرگر کتابهای تصویری داستانی، یک مدیر هنری، یک طراح گرافیک و یک صفحه آرای کتابهای تصویری داستانی معرفی خواهندشد.
3- معرفی آثار پژوهشی(کتاب و مقاله) برتر در زمینۀ کتابهای تصویری داستانی: در این بخش یک کتاب و سه مقالۀ تألیفی برتر معرفی خواهدشد.
4- معرفی ناشران برجسته: در این بخش سه ناشر برتر آثار تصویری داستانی معرفی می‎شود.

توضیح: در مورد کتابهای تصویری داستانی ملاک ارزیابی، اثر در مقام کلیتی یگانه است. برای نمونه کتاب تصویری داستانی با توجه به این ملاک سنجیده می‎شود که آیا برهمکنش خالقانۀ متن واژگانی، متن تصویری، پرامتنها (paratext) و صفحه‎آرایی توانسته‎است اثری برجسته بیافریند که با کودک ارتباطی پویا برقرار کند؟ طبیعی است که انتخاب تصویرگران برتر و نویسندگان برتر کتابهای تصویری نیز از میان تصویرگران و نویسندگان چنین آثاری صورت می‎گیرد.

امتیازهایی که به برگزیدگان تعلق می‎گیرد
1- اهدای دیپلم افتخار آکادمیا و تقدیرنامه
 2- بررسی آثار برگزیده در مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک
3- اختصاص یافتن پایان نامه‎های کارشناسی ارشد و رساله‎های دکتری به بررسی آثار هنرمندان و آثار برگزیده

4- دادن توصیه‎نامۀ ویژه به برگزیدگان، چنانچه برای معرفی به مجمعهای ملی و جهانی لازم باشد.
5- چاپ چکیدۀ آثار هنرمندان برگزیده و آثار برگزیده در مجموعه‎ای که جشنواره منتشر خواهدکرد. 

شیوۀ کار گروه داوری
داوری کتابهای تصویری داستانی و آثار هنرمندان این قلمرو برعهدۀ گروه "کتابهای تصویری" مرکز مطالعات است و برای داوری کتابها و مقاله‎های نظری و پژوهشی، گروه از نظر اعضای تحریریۀ مجلۀ مطالعات ادبیات کودک بهره خواهدبرد. شیوه‎ای که داوران برای ارزیابی کتابهای تصویری داستانی برگزیده و بر اساس آن داوریها را آغاز کرده‎اند نخست تقسیم آثار منتشرشده به دو گروه است: 1- گروهی که از حداقلِ مالکهای لازم برای پذیرش برخوردارند. 2-  گروهی که از مالکهای یادشده بهرۀ کمتری دارند. کتابهای قرارگرفته در گروه اخیر از دایرۀ بررسیهای بعدی بیرون گذاشته می‎شوند. آثار گروه نخست به چهار درجۀ عالی، بسیارخوب، خوب و متوسط بخش می‎شوند و با درج رتبه، خلاصه و کلیدواژگان در قالب کتابشناسی توصیفی تحلیلی کتابهای تصویری داستانی (از 1357 تا 1390) عرضه خواهندشد و به عنوان آثار توصیه‎شده از سوی مرکز مطالعات در اختیار پژوهشگران، آموزگاران، مابان (والدین)، کتابداران، مشاوران کودکان و نوجوانان قرارخواهدگرفت. در مرحلۀ دوم از میانِ (و بر اساسِ) آثاری که بیشترین امتیازها را دارند آثار و هنرمندان و ادیبان برتر برگزیده می‎شوند. ناشران برگزیده آنانی هستند که بیشترین امتیاز را در مجموعه آثار انتخابی به خود اختصاص دهند.

چگونگی شرکت در جشنواره 
تمام ناشران، پژوهشگران، تصویرگران، نویسندگان و هنرمندان قلمرو کتابهای تصویری داستانی می‎توانند آثار برگزیدۀ خود را حداکثر تا تاریخ 15 اسفند 1394، به دفتر جشنواره بفرستند. هر ناشر می‎تواند در زمینۀ کتابهای تصویری داستانی حد اکثر 10 اثر، و در زمینۀ پژوهش و بحث نظری یک اثر را نامزد بررسی کند. هر یک از آفرینندگان آثار نیز می‎توانند در زمینۀ کتابهای تصویری داستانی 10 اثر و برای بخش پژوهش و بحث نظری 1 اثر (کتاب) از آثار خود را برای بررسی نامزد کنند. در بخش پژوهش چنانچه یک اثر در چند جلد تألیف یافته باشد تمام جلدها در رقابت شرکت می‎کنند. در بخش مقاله نیز هر سردبیر مجله می‎تواند 5 مقاله و هر مؤلف 2 مقاله از آثار خود را نامزد رقابت در این جشنواره کند.

چند توضیح:
1- این جشنواره به بررسی و معرفی آثار تألیفی اختصاص دارد و شامل آثار بازنویسی و ترجمه نمی‎شود.
2- آثاری که در سالهای 1357 تا پایان سال 1390 منتشر شده‎اند می‎توانند در جشنواره شرکت کنند.
3- همۀ آثار دریافت‎شده پس از بررسی در کتابخانۀ تخصصی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز نگهداری خواهندشد و در اختیار دانشجویان و استادان قرارخواهندگرفت. بنابراین خواهشمند است ناشران و همۀ هنرمندان و پژوهشگران ارجمند آثار خود را با یادداشتی در صفحه‎های نخست آن مبنی بر تقدیم اثر به "کتابخانۀ مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز" به دفتر جشنواره بفرستند. بدین‎گونه دانشجویان و پژوهشگران از مطالعۀ این آثار لذت بیشتری خواهندبرد.
4- خواهشمند است از هر اثر دست کم 2 نسخه برای دبیرخانه فرستاده شود.
5- بررسی آثار از سال 1391 در گروه کتابهای تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ارسال آثار نامزدشده از سوی مؤلفان و ناشران، نهاد برگزارکننده را مطمئن خواهد ساخت که احتمال این که اثری نادیده گرفته شده باشد اندک است.
6- نویسندگان و تصویرگران ارجمندی که دسترسی به برخی از آثار خود ندارند کافی است نام و مشخصات کامل آثار برگزیدۀ خود را به نشانی دفتر جشنواره پست کنند یا به ایمیل دبیرخانۀ جشنواره بفرستند. اما برای ناشران گرامی ارسال اصل آثار ضروری است.
7- آثار نامزدشده برای جشنواره را لطفاً به این نشانی بفرستید: 
شیراز، پردیس ارم (دانشگاه)، ساختمان جهان‎پارس، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانۀ جشنوارۀ کتابهای تصویری داستانی
ایمیل جشنواره koodak@rose.shirazu.ac.ir 

آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه