گزارش تصویری

دهمین نشست اتاق روشن با عنوان روزی از نو

دهمین نشست اتاق روشن انجمن تصویرگران ایران با عنوان روزی از نو با رونمایی از ویراست نو تعرفه و اولین نظامنامه تصویرگری برگزار شد.

files-photoReports-f0fb1f8a-164e-495e-aad2-8f362eaeb3c0[8f0747a10162ab7a7f10359baa440e5f].jpg
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه