ادامه تاریخ تولد : ۰۳ شهريور ۱۳۶۹
کارشناسی گرافیک از دانشگاه الزهرا تهران
وب سایت : http://instagram.com/zohreh_parhizkari
تلفن همراه : 09375816893 ایمیل : zohreh.parhizkari@gmai.com
الاغ و شغال
الاغ و شغال
بدون عنوان
بدون عنوان
قبیله
قبیله
خدا و ضرب المثلهایش
خدا و ضرب المثلهایش
خدا و ضرب المثلهایش
خدا و ضرب المثلهایش
خدا و ضرب المثلهایش
خدا و ضرب المثلهایش
مهاجرت
مهاجرت
مهاجرت
مهاجرت
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
بدون عنوان
یک سبد پر از آواز گنجشکها
یک سبد پر از آواز گنجشکها
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه