ادامه تاریخ تولد : ۱۹ مرداد ۱۳۶۵
کارشناسی گرافیک/ دانشگاه دختران ولی عصر/ دانشگاه کار قزوین
همکاری با مجلات:مجله کیهان بچه ها، نبات کوچولو، سروش کودکان ، همشهری بچه ها ،امیدان، پوپک، سلام بچه ها
دوست کودک و دوست نوجوان، مجله ماهک و ملیکا، مجله اسپانیایی زبان فرشتگان کوچک،، قلک ، فرفره .... و

تصویرگر کتاب دانه و هندوانه(کانون پرورش فکری)/ تصویرگر کتاب دو دوست( امیرکبیر)/ تصویرگر کتاب پرنده های بابا(امیرکبیر)/
تصویرگر روی جلد رمان نوجوان راز عمارت قدیمی(چکه)/ تصویرگر کتاب خدا و ضربا المثلهایش(جمال)
تصویرگر کتاب چگونه بچه های بی تربیت را تربیت کنیم(علمی فرهنگی)/ تصویرگر کتاب آدم برفی و گرگ کوچولو
(مدرسه) / تصویرگ جلد مجموعه کتاب قرآنی انتشارات نور هدایت (ده جلد)/ تصویرگر کتاب بره کوچولو و خوراکی
هایش(پیدایش)/ تصویرگری 4 فریم از کتاب اسمش چیه (افق)
شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی و ورکشاپهای تخصصی

ایمیل : Terme_1986@yahoo.com
راز عمارت قدیمی
راز عمارت قدیمی
دانه و هندوانه
دانه و هندوانه
دانه و هندوانه
دانه و هندوانه
خدا و ضذبالمثلهایش
خدا و ضذبالمثلهایش
آدم برفی و گرگ کوچولو
آدم برفی و گرگ کوچولو
دوستی با طبیعت
دوستی با طبیعت
دو دوست
دو دوست
آدم برفی و گرگ کوچولو
آدم برفی و گرگ کوچولو
خدا و ضذبالمثلهایش
خدا و ضذبالمثلهایش
دانه و هندوانه
دانه و هندوانه
بره کوچولو و خوراکی هایش
بره کوچولو و خوراکی هایش
دوستی با طبیعت
دوستی با طبیعت
عروس
عروس
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه