ادامه
تصویرگر
پری شناس

منتخب آثار در
نمایشگاه هنرهای تجسمی ادینبورگ
نمایشگاه تجسمی تایپه
نمیشگاه تصویرگری کتاب پکن
نمایشگاه گروهی تصویرسازی رم
نمایشگاه تجسمی هنر جوان فرهنگستان هنر
ششمین جشنواره جایزه شروه
نمایشگاه جایزه ادبی محتشم
و ...
وب سایت : http:// https://www.instagram.com/fairylandstorie
ایمیل : homa.eshaqi@yahoo.com
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
 مجموعه خاطرات یک پری
مجموعه خاطرات یک پری
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه