ادامه تاریخ تولد : ۲۰ آذر ۱۳۷۰
کارشناسی گرافیک، دانشگاه هنر اصفهان
کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران
وب سایت : http://Instagram.com/yassaman_emami
ایمیل : yassamanema@yahoo.com
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه