ادامه تاریخ تولد : ۰۵ آبان ۱۳۶۳
لیسانس گرافیک دانشگاه تهران
فوق لیسانس انیمیشن دانشگاه تربیت مدرس

ایمیل : sarahtabibzadeh@yahoo.com
.
.
.
.
.
.
.
.
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه