ادامه تاریخ تولد : ۲۴ مرداد ۱۳۶۳
کارشناس رشته ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی


کارشناس ارشد رشته تصویر سازی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

وب سایت : http://www.farinafazelzad.blogspot.com
ایمیل : farina.fazelzad@yahoo.com
بدون عنوان
بدون عنوان
آگـهـی  
Advertisement

اشتراک خبرنامه